Obchodní podmínky


I. Úvodní ustanovení, výklad pojmů

Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky pro prodej zboží ze strany prodávajícího – obchodní společnosti Lumbio s.r.o., IČ: 27483479, se sídlem Kovářova 26/12, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 240388 (dále jen „Prodávající“) a třetí osobou -zákazníkem (dále jen „Kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené v obchodních podmínkách ust.§ 1810 a násl. občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené v obchodních podmínkách občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), v platném znění.

„Prodávající“ je právnická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti, a která přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů prodává Kupujícímu Zboží.

„Kupující – spotřebitel“ je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. (§419 obč. zákoníku).

„Kupující – jiný subjekt“ je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. „Rámcová kupní smlouva“ (dále jen „Kupní smlouva“) je uzavírána mezi Prodávajícím a Kupujícím. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Zboží (dle jednotlivých Specifikací) a Kupující se zavazuje toto Zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou Kupní cenu. Kupní smlouva dále stanovuje podmínky pro dodání a odběr Zboží. Objednávka konkrétního Zboží Prodávajícího je Kupujícím činěna písemně, formou Specifikace, případně objednávky ze strany zákazníka a následnou akceptací Prodávajícím.

„Všeobecné obchodní podmínky“ (dále jen „VOP") jsou smluvní ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím upravená v tomto dokumentu a reklamačním řádem, který je rovněž součástí tohoto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito VOP účinnými v době uzavření Kupní smlouvy a je jimi vázán. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé Kupní smlouvy.

„Specifikace Zboží“ (dále jen „Specifikace“) je samostatný dokument, na jehož základě Kupující učiní objednávku konkrétního Zboží Prodávajícího. Prodávajícímu vzniká povinnost dodat Zboží Kupujícímu a Kupujícímu vzniká povinnost Zboží převzít a zaplatit za ně Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu. Specifikace slouží jako objednávka konkrétního Zboží ke koupi a pro stanovení dalších podmínek neobsažených ve VOP nebo v Kupní smlouvě. Prodávající se zavazuje prodat Zboží Kupujícímu dle této Specifikace.

„Zbožím“ jsou LED svítidla pod obchodním označením Lumbio®, případně další související zboží. Jedná se o elektronické zařízení, sloužící pro osvětlení a regulaci, pracující na principu diod vyzařujících světlo, kompatibilní s běžnou rozvodnou elektrickou sítí (s napětím do 230 V) s přepěťovou ochranou.

„Kupní cena“ je konečná cena za prodej Zboží dle Kupní smlouvy včetně DPH, přičemž tato je přesně definována v Kupní smlouvě či ve Specifikaci.

„Montážní protokol k instalaci“ (dále jen „Montážní protokol“) je písemný dokument o umístnění Zboží v místě u Kupujícího obsahující popis umístění, případně související fotodokumentaci a podpis Smluvních stran. Prodávající může zajišťovat nebo ověřovat odbornou instalaci Zboží, a to v místě u Kupujícího, o čemž je sepsán tento Montážní protokol. Montážní protokol, jakož i fotodokumentace jsou závazné pro ověření umístění Zboží a pro osvědčení, zda a kdy bylo Zboží nainstalováno/předáno Kupujícímu. Pokud si Kupující zajišťuje instalaci Zboží sám, je Montážní protokol osvědčením, že Zboží bylo předáno Kupujícímu nepoškozené (stejný účel může plnit předávací dokumentace smluvního přepravce, zajišťujícího rozvoz Zboží Kupujícímu).

II. Kupní smlouva

1.  Podpisem Kupní smlouvy Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, souhlasí s nimi a tyto VOP přijímá. Podpisem Kupní smlouvy Kupující rovněž akceptuje VOP a reklamační řád, vystavený Prodávajícím, jakož i akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku podpisu Kupní smlouvy. Objednávka konkrétního Zboží je uskutečňována prostřednictvím Specifikace. Obdržením objednávky včetně Specifikace ze strany Prodávajícího je uzavřena Kupní smlouva a Prodávajícímu vznikne závazek dodat Kupujícímu Zboží dle Specifikace a převést na Kupujícího, za podmínek uvedených v Kupní smlouvě, vlastnické právo k tomuto Zboží, a závazek Kupujícího dodané Zboží od Prodávajícího převzít a zaplatit za něj kupní cenu.        

2.  Objednané Zboží dle Specifikace se stává majetkem Kupujícího po převzetí Zboží a úplném zaplacení Kupní ceny.

3.  Podmínky smluvního vztahu neupravené těmito VOP jsou vymezeny v Kupní smlouvě či ve Specifikaci.

4.  Nedílnou přílohou Kupní smlouvy je Specifikace, ve které je specifikováno kupované Zboží, jakož i další podmínky prodeje Zboží Kupujícímu.

 

III. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

Práva a povinnosti Prodávajícího:

1. Prodávající má povinnost dodat Kupujícímu Zboží dle Specifikace, a to v dohodnutém termínu, kvalitě a kvantitě. Další povinnosti Prodávajícího vyplývají z obecně závazných právních předpisů, vůči spotřebiteli zejména ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vůči jiným subjektům i z dalších právních předpisů.

2. Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy, jestliže Kupující neuhradí Kupní cenu ve lhůtě sjednané v Kupní smlouvě, a to s účinností ke dni doručení odstoupení Kupujícímu.

3. Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy, jestliže Kupující odmítne objednané Zboží dle Specifikace převzít, a to s účinností ke dni doručení odstoupení Kupujícímu.

4. Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy, stane-li se plnění nemožné, Zboží se nevyrábí nebo změní-li se výrazně Kupní cena a nedohodne-li se s Kupujícím na novém plnění. V takovém případě navrátí Prodávající případné předem uhrazené finanční prostředky Kupujícímu bez zbytečného odkladu.

5. Prodávající zajistí, pokud je to sjednáno, odbornou instalaci Zboží o čemž bude sepsán Montážní protokol včetně fotodokumentace, kterým bude nesporně zdokumentováno umístění Zboží u Kupujícího. Prodávající neposkytne Kupujícímu záruku na předmětné Zboží, bude-li zjištěno, že Zboží svým umístněním neodpovídá umístění dle Montážního protokolu a související fotodokumentace a/nebo Zboží bylo používáno v rozporu s jeho vlastnostmi a návodem k instalaci a používání. 

Práva a povinnosti Kupujícího:

6. Kupující je povinen uvést Prodávajícímu pravdivé osobní údaje potřebné k úspěšnému plnění Specifikace a zavazuje se uhradit a převzít Zboží ve sjednaném termínu a zaplatit řádně a včas kupní cenu Zboží Prodávajícímu.

7. Kupující se zavazuje dodané Zboží prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o zjištěných závadách. Předejde tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady Zboží, která vznikla při jeho přepravě. V případě dopravy smluvním přepravcem Prodávajícího, stvrzuje Kupující podpisem přepravního listu vnější nepoškození zásilky při dodání. Vnější nepoškození zásilky při dodání je předpokladem nepoškození Zboží při přepravě. Kupující má právo uvést své výhrady k dodané zásilce do přepravního dokladu.

8. Shledá-li v průběhu záruční doby Kupující na Zboží vadu, má právo uplatnit reklamaci u Prodávajícího, nebo u osoby za tím účelem Prodávajícím pověřenou (smluvní servis). Práva a povinnosti Kupujícího při reklamaci se řídí reklamačním řádem, který je součástí těchto VOP. Kupující není oprávněn uplatnit vadu na Zboží, a to ani během záruční doby, bude-li zjištěno, že se Zbožím bylo po jeho odborné montáži jakkoli manipulováno, umístění a způsob instalace Zboží u Kupujícího neodpovídá Montážnímu protokolu, Zboží bylo užíváno v rozporu s jeho vlastnostmi a návodem k instalaci a používání, a to ze strany Kupujícího či jakékoli jiné třetí osoby, vyjma Prodávajícího a/nebo Zboží svým umístěním neodpovídá umístění dle Montážního protokolu a fotodokumentace dokládající přesné umístění Zboží.

IV. Dodání Zboží, doprava

1. Objednané Zboží bude, dle dostupnosti a provozních možností Prodávajícího, dodáno v co nejkratší době. Obvyklým termínem je 15 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky – Specifikace, pokud je zboží skladem, jinak 30-45 dnů u Zboží objednávaného na zakázku. V případě Zboží na speciální objednávku je lhůta dodání zpravidla delší, Kupující je však o případném prodloužení dodací lhůty informován. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými Prodávajícím. Místem dodání Zboží je místo určené v objednávce nebo ve Specifikaci, případně jiné místo určené Kupujícím, jinak sídlo Kupujícího.

2. Dopravu zajišťuje Prodávající ve spolupráci s přepravní společností na území celé ČR. Případný doplatek za dopravu, manipulaci a balné se liší dle zvoleného způsobu dopravy a typu Zboží a je sjednán ve Specifikaci.

3. Kupující je povinen v případě, že na dodaném Zboží neshledá žádné poškození, Zboží od Prodávajícího nebo přepravní společnosti převzít. V opačném případě má Prodávající právo požadovat na Kupujícím úhradu nákladů spojených s expedicí a přepravou Zboží na adresu Kupujícího. Kupující je povinen tyto náklady uhradit okamžikem, kdy mu budou tyto Prodávajícím předloženy k úhradě.

4. Kupní cena je považována za uhrazenou v okamžiku připsání celkové částky na bankovní účet Prodávajícího nebo uhrazením částky (např. dobírkou) při převzetí Zboží Kupujícím.              

V. Platební podmínky

1. Platba bude prováděna dle Kupní smlouvy či dle Specifikace. Není-li výslovně uvedeno jinak, veškeré platby budou prováděny v české měně (CZK) a ve splatnosti uvedené v Kupní smlouvě nebo ve Specifikaci. Platby ze strany Kupujícího nesmějí být jednostranně zadržovány, započítávány nebo snižovány z důvodů reklamací, pohledávek nebo protipohledávek Kupujícího.

2. V případě prodlení s úhradou Kupní ceny Zboží se Kupující zavazuje uhradit Podávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny za každý započatý den trvání prodlení, není-li v Kupní smlouvě sjednáno jinak.

3. Konkrétní platební podmínky upravuje Kupní smlouva či její přílohy.

VI. Reklamace vad Zboží

 

1. Reklamace lze uplatnit v souladu s ustanovením § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, po celou záruční dobu u Prodávajícího. Kupující je povinen Zboží bezprostředně při doručení zkontrolovat a zjistit případný výskyt vad. Vyskytují-li se na Zboží vady či obal je porušen, je nezbytné sepsat protokol - zápis o škodě, Zboží nepřevzít a o této skutečnosti obratem informovat Prodávajícího. Není-li však učiněn zápis o škodě a dojde-li Kupujícím k podpisu přepravního listu, potvrzuje tímto Kupující, že Zboží mu bylo doručeno řádně a bez vad.     

2. Kupující uplatní vadu Zboží písemně, a to přímo v sídle Prodávajícího, poštou nebo e-mailem. Prodávající rozhodne a informuje kupujícího o dalším postupu ve věci ve lhůtě maximálně (7) sedmi pracovních dnů. Pokud v této době Prodávající nerozhodne o místním šetření pro ověření skutečností potřebných k posouzení reklamace, je Kupující povinen za účelem úspěšného vyřízení reklamace zabalit Zboží do originálního obalu nebo na vlastní náklad zajistit obal nový, obdobný originálnímu obalu, odpovídající obecným požadavkům na přepravu zboží v rámci platných právních předpisů. Kupující bere na vědomí, že v případě nevyhovujícího obalu a nedostatečně chránícího Zboží při přepravě, nebude reklamace uznána. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je 45 dní ode dne řádného uplatnění reklamace. Prodávající je oprávněn dohodnout se s Kupujícím na prodloužení této lhůty. V případě překročení maximální lhůty pro vyřízení reklamace má Kupující nárok na výměnu Zboží za nové. Prodávající neakceptuje odeslání reklamovaného Zboží na dobírku. Prodávající doporučuje Kupujícímu odesílané Zboží pojistit.

 

Reklamační řád

 

V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací Zboží (dopravné apod.) v nutné výši. Toto ustanovení se vztahuje na Kupujícího - spotřebitele. Kupující - jiný subjekt si hradí náklady na přepravu reklamovaného Zboží vždy v plné výši sám.

Nevyzvedne-li si Kupující řádně reklamované Zboží do 6 měsíců od uplynutí lhůt uvedených výše, je Prodávající oprávněn reklamované Zboží prodat třetí osobě. Jedná–li se o Zboží větší hodnoty a zná-li Prodávající adresu Kupujícího, je Prodávající povinen Kupujícího o zamýšleném prodeji předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí Zboží. Dojde-li k prodeji nevyzvednutého reklamovaného Zboží, vyplatí Prodávající Kupujícímu, na výzvu Kupujícího výtěžek prodeje po odečtení poplatku za uskladnění, nákladů prodeje a případných dalších nákladů, které vzniknou Prodávajícímu z titulu náhrady škody, za kterou odpovídá Kupující, jehož Zboží bylo prodáno.

Záruční podmínky

Délka záruční doby se řídí ustanovením § 2113 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Není-li sjednáno jinak, je záruční doba u produktů Lumbio® pro Kupujícího 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí Zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. Záruka se vztahuje na vady Zboží, nevztahuje se na vady vzniklé po uplynutí životnosti Zboží či opotřebení v důsledku používání, vady vzniklé v důsledku užívání Zboží v rozporu s jeho vlastnostmi a návodem k instalaci a používání ze strany Kupujícího či jakékoli jiné třetí osoby.

Podle charakteru vady má Kupující při uplatnění záruky právo: a) jde-li o vadu odstranitelnou, na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží nebo odstoupení od Kupní smlouvy; b) jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupení od Kupní smlouvy; c) jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupení od Kupní smlouvy; d) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu Zboží, právo na přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo odstoupení od Kupní smlouvy.

Záruka se nevztahuje na Zboží poškozené, případně na Zboží vystavené takovým provozním podmínkám, které byly nebo jsou v rozporu s požadavky na bezpečný provoz Zboží.

VII. Rozpor s Kupní smlouvou a se Specifikací

1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží je při převzetí Kupujícím ve shodě s Kupní smlouvou a se Specifikací, zejména, že je bez vad. V případě, že Zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou a se Specifikací (dále jen "rozpor se Smlouvou"), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně Zboží uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě a Specifikaci, a to přednostně výměnou Zboží, anebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo od Kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím Zboží o rozporu se Smlouvou věděl nebo tento rozpor sám způsobil.

2. Shodou s Kupní smlouvou a se Specifikací se rozumí, že prodávané Zboží má jakost a užitné vlastnosti Kupní smlouvou a Specifikací požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

3. Uzavřením Kupní smlouvy se tyto VOP stávají pro Kupujícího závaznými.

Lumbio s.r.o.

Kovářova 26/12, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha