Informování konečného uživatele


Faktura

V souladu se zákonem o odpadech zajišťujeme zdarma odběr, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu nahrazeného našimi LED technologiemi. 

VOP 

čl. I Kupní smlouva dále stanovuje podmínky pro dodání a odběr Zboží a pro zajištění odběru elektroodpadu vzniklého nahrazením zboží. 

Čl. II Práva a povinnosti Prodávajícího - bod: 6. Prodávající zajistí při dodávce Zboží zdarma na základě výzvy Kupujícího odběr, pracování, využití a odstranění elektroodpadu vzniklého náhradou Zbožím, nejvýše však v počtu dodávaných kusů osvětlovacích zařízení/Zboží (v souladu s požadavky § 37o, odst. 1, písm. a), b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění). Další informace na www.lumbio.cz. 

Webové stránky www. lumbio.cz 

V souladu s požadavky § 37o, odst. 1, písm. a), b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech zajišťujeme pro zákazníky, kterým byla instalována naše LED technologie při její dodávce zdarma odběr, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu vzniklého náhradou naší LED technologií, nejvýše však v počtu dodávaných kusů elektrozařízení. 

V případě potřeby odvozu nahrazených elektroodpadů nás včas kontaktujte na email: info@lumbio.cz, na tel. č. +420 773 791 206, kde sdělte podrobnosti o odběru. 

Organizovaný odběr elektroodpadu přispívá k tomu, aby se zabránilo: 

- tomu, aby elektrozařízení nebyla odstraňována spolu se směsným komunálním odpadem, ale byla odkládána na místech k tomu určených nebo v místech jejich zpětného odběru a předávána kvalifikovanému zpracovateli, případně předána přímo dodavateli 

- možným škodlivým vlivům nebezpečných látek obsažených v elektrozařízení na životní prostředí a na lidské zdraví (pokud jsou obsaženy), 

 

Za tímto účelem jsou naše elektrozařízení na obale označována grafickým symbolem podle § 37k odst. 2 zákona o odpadech, který znamená, že elektrozařízení na konci jejich životnosti mají být předána do místa odděleného sběru elektroodpadu. 

Děkujeme Vám, že pomáháte chránit naše životní prostředí a šetřit primární suroviny